Relacje inwestorskie

  • Homepage
  • >
  • Raport kwartalny skonsolidowany Q3 2023

Raport kwartalny skonsolidowany Q3 2023

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody łącznie całkowite16 1051 3403 518286
Przychody ze sprzedaży15 8921 3403 472286
Koszty działalności operacyjnej(11 516)(1 463)(2 516)(312)
Amortyzacja(156)0(34)0
Zysk / (strata) ze sprzedaży4 376(123)956(26)
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej4 396(123)960(26)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem2 995(123)654(26)
Zysk / (strata) netto1 868(123)408(26)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5413 771118804
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(3 542)(2 905)(774)(620)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 99706550
na 30.09.2023na 31.12.2022na 30.09.2023na 31.12 2022
Aktywa trwałe4 8814911 053105
Aktywa obrotowe8 2411 8481 778394
Pożyczki udzielone długoterminowe0000
Pożyczki udzielone krótkoterminowe0000
Należności długoterminowe0000
Należności krótkoterminowe3 41224173651
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne172144
Kapitał własny6 0411 2401 303264
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe1 23319826642
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe5 8479001 261192
Wartość księgowa kapitałów własnych na jedną akcję (w zł.)0,170,080,040,02
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.)0,050,090,010,02
Liczba akcji na dzień bilansowy47 075 22215 000 00047 075 22215 000 000
Średnia ważona liczba akcji36 383 48115 000 00036 383 48115 000 000
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży143
Zysk (strata) na działalności operacyjnej(1 146)(671)(250)(143)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(2 331)(404)(509)(86)
Zysk (strata) netto(2 393)(390)(523)(83)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej(947)(143)(207)(31)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej(1 550)62(339)13
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej2 48110054221
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(16)19(3)4
średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)41 006 55428 964 24541 006 55428 964 245
Zysk / strata na akcję w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję)(0,0584)(0,0135)(0,0127)(0,0029)
na 30.09.2023na 31.12.2022na 30.09.2023na 31.12.2022
Aktywa trwałe1 613793348169
Aktywa obrotowe18186639185
Aktywa, razem1 7941 659387354
Zobowiązania długoterminowe2231424830

Załączniki: