Relacje inwestorskie

Informacje finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE

W TYS. PLN


2022

2021

2020

2019

2018

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
16 670 284 160 171
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
-2 294 -1 693 760 -749 -941
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM
-1 956 -2 394 2 313 -5 245 -866
ZYSK (STRATA) NETTO
-1 878 -2 670 2 212 -5 524 -1 186
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
-1 368 458 -709 -532 -1 401
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
1 286 -1 130 78 692
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
100 619 659 -141 1 405
ZWIĘKSZENIE / ZMNIEJSZENIE I ICH EKWIWALENTÓW
18 -53 28 19 4
ŚREDNIA WAŻONA LICZBA AKCJI ZWYKŁYCH
29 110 123 23 319 534 22 353 000 22 353 000 22 353 000
ZYSK / STRATA NA AKCJĘ W TRAKCIE OKRESU (WYRAŻONA W ZŁOTYCH NA JEDNĄ AKCJĘ)
-0,06 -0,11 0,10 -0,25 -0,05

WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE

W TYS. PLN

 
STAN NA 31.12.2022
STAN NA 31.12.2021
STAN NA 31.12.2020
STAN NA 31.12.2019
STAN NA 31.12.2018
AKTYWA TRWAŁE
7933 2334 6485 30414 746
AKTYWA OBROTOWE
8661 1341 58810677
AKTYWA, RAZEM
1 6594 3676 2365 41014 823
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
142216276
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
4181 2741 0322 6946 583
KAPITAŁ WŁASNY
1 0992 8774 9282 7168 240
KAPITAŁ PODSTAWOWY
2 9542 8542 23522 35322 353
PASYWA, RAZEM
1 6594 3676 2365 41014 823
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ W ZŁ
0,040,120,220,120,37

WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE

W TYS. PLN

2022

2021

2020

2019

2018

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
nd nd nd 638 507
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
nd nd nd -2 639 -2 757
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM
nd nd nd -5 915 134
ZYSK (STRATA) NETTO
nd nd nd -5 285 -2
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
nd nd nd -683 -1 541
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
nd nd nd 2 394 153
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
nd nd nd -1 732 1 391
ZWIĘKSZENIE / ZMNIEJSZENIE I ICH EKWIWALENTÓW
nd nd nd -21 3
ŚREDNIA WAŻONA LICZBA AKCJI ZWYKŁYCH
nd nd nd 22 353 000 22 353 000
ZYSK / STRATA NA AKCJĘ W TRAKCIE OKRESU (WYRAŻONA W ZŁOTYCH NA JEDNĄ AKCJĘ)
nd nd nd -0,24 0,00

WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE

W TYS. PLN

WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE (W TYS. PLN)
STAN NA 31.12.2022
STAN NA 31.12.2021
STAN NA 31.12.2020
STAN NA 31.12.2019
STAN NA 31.12.2018
AKTYWA TRWAŁE
ndndnd1 4122 101
AKTYWA OBROTOWE
ndndnd5 08712 127
AKTYWA, RAZEM
ndndnd6 49914 823
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
ndndnd305990
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
ndndnd3 6835 626
KAPITAŁ WŁASNY
ndndnd2 5117 612
KAPITAŁ PODSTAWOWY
ndndnd22 35322 353
PASYWA, RAZEM
ndndnd6 49914 228
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ W ZŁ
ndndnd0,110,34

Załączniki: