Relacje inwestorskie

Komunikaty

Komunikat Spółki z dnia 19 lipca 2023 roku w sprawie opóźnienia wprowadzenia akcji serii D, E i F do obrotu giełdowego

Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie § 24 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., niniejszym informuje, że podjął decyzję o niewprowadzeniu akcji nowej emisji serii D, E i F do obrotu giełdowego w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia subskrypcji ww. akcji. Decyzja dotycząca akcji serii D oraz F została podjęta po przeanalizowaniu kosztów związanych z wprowadzeniem akcji do obrotu. Zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju Raen S.A. na lata 2023-2025 Spółka rozważa emisję obligacji zamiennych lub akcji w celu pozyskania kapitału niezbędnego do rozbudowy własnych aktywów produkujących energię elektryczną, które stanowić będą najbardziej stabilne źródło dochodów w sektorze OZE.

W związku z powyższym, Zarząd zamierza wprowadzić akcje serii D oraz F wraz z nowymi akcjami, które zostaną wyemitowana w najbliższym czasie.

Akcje serii E natomiast nie zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia subskrypcji tych akcji z uwagi na ich cenę emisyjną, która wyniosła 0,10 zł. Mając na uwadze pkt II ppkt 1 lit. b) oraz pkt III „Wspólnego stanowiska Rady Nadzorczej i Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 grudnia 2018 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad publicznego charakteru obrotu giełdowego” Zarząd Spółki informuje, że zamierza wprowadzić akcje serii E do obrotu giełdowego po upływie co najmniej 2 lat od dnia podjęcia uchwały o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii E.

Załączniki: