Relacje inwestorskie

Raport półroczny 2023

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR
półrocze / 2023półrocze / 2022półrocze / 2023półrocze / 2022
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Przychody łączne całkowite13 72802 9760
Przychody ze sprzedaży13 70502 9710
Koszty działalności operacyjnej(8 784)(18)(1 904)(4)
Amortyzacja(194)0(42)0
Zysk / (strata) ze sprzedaży4 921(18)1 067(4)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 885(1 178)1 059(254)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem4 861(1 178)1 054(254)
Zysk / (strata) netto4 563(1 178)989(254)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(1 744)(35)(378)(8)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(994)0(215)0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 746425959
na 30.06.2023na 31.12.2022na 30.06.2023na 31.12.2022
Aktywa trwałe3 8261 064860227
Aktywa obrotowe10 7141 8542 407395
Pożyczki udzielone długoterminowe0000
Pożyczki udzielone krótkoterminowe0000
Należności długoterminowe0000
Należności krótkoterminowe5 8635911 317126
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne292174
Kapitał własny8 6361 2501 941267
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe754590169126
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe5 1491 0771 157230
Wartość księgowa kapitałów własnych na jedną akcje (w zł.)0,280,080,060,02
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.)0,150,010,030,00
Liczba akcji na dzień bilansowy47 075 22215 000 00047 075 22215 000 000
Średnia ważona liczba akcji31 037 61115 000 00031 037 61115 000 000
Wybrane jednostkowe dane finansowe
półrocze / 2023półrocze / 2022półrocze / 2023półrocze / 2022
Przychody ze sprzedaży112
Zysk (strata) na działalności operacyjnej(811)(502)(176)(108)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(834)(259)(181)(56)
Zysk (strata) netto(918)(235)(199)(51)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej(786)122(170)26
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej(1 703)(190)(369)(41)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej2 48110053822
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(8)32(2)7
średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)37 904 79028 670 07237 904 79028 670 072
Zysk / strata na akcję w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję)-0,0242-0,0082-0,0053-0,0018
na 30.06.2023na 31.12.2022na 30.06.2023na 31.12.2022
Aktywa trwałe2 759793620169
Aktywa obrotowe31486671185
Aktywa, razem3 0731 659691354
Zobowiązania długoterminowe2231425030

Załączniki: