Relacje inwestorskie

  • Homepage
  • >
  • Raport okresowy roczny RR 2023

Raport okresowy roczny RR 2023

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR
20232 02220232 022
Przychody ze sprzedaży0,0016,000,003,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-1 771,00-2 294,00-391,00-489,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-3 049,00-1 956,00-673,00-417,00
Zysk (strata) netto-3 111,00-1 878,00-687,00-401,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-1 625,00-1 368,00-359,00-292,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-1 703,001 286,00-376,00274,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej3 324,00100,00734,0021,00
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-4,0018,00-1,004,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)42 552 817,0029 110 123,0042 552 817,0029 110 123,00
Zysk/strata na akcję w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję)-0,07-0,06-0,02-0,01
Aktywa trwałe1 727,00793,00397,00169,00
Aktywa obrotowe228,00866,0052,00185,00
Aktywa, razem1 955,001 659,00450,00354,00
Zobowiązania długoterminowe223,00142,0051,0030,00
Zobowiązania krótkotermnowe1 015,00418,00233,0089,00
Kapitał własny717,001 099,00165,00234,00
Kapitał podstawowy4 708,002 954,001 083,00630,00
Pasywa, razem1 955,001 659,00450,00354,00
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł)0,020,040,000,01

Załączniki: