Relacje inwestorskie

  • Homepage
  • >
  • Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR 2023

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR 2023

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR
2023202220232022
Przychody łącznie całkowite23 195,004 779,005 122,001 019,00
Przychody ze sprzedaży22 457,003 441,004 959,00734,00
Koszty działalnosci operacyjnej-14 735,00-2 396,00-3 254,00-511,00
Amortyzacja-244,00-51,00-54,00-11,00
Zysk/(strata) ze sprzedaży7 722,001 045,001 705,00223,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 018,001 045,001 108,00223,00
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem4 303,002 376,00950,00507,00
Zysk/(strata) netto2 765,001 977,00611,00422,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 296,00-1 755,00507,00-374,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 331,001 765,00-736,00376,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 559,00-3,00344,00-1,00
Aktywa trwałe4 420,00491,001 017,00105,00
Aktywa obrotowe11 218,002 942,002 580,00627,00
Pożyczki udzielone krótkoterminowe456,000,00105,000,00
Należności krótkoterminowe3 770,00241,00867,0051,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne545,0021,00125,004,00
Kapitał własny8 230,001 935,001 893,00413,00
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe1 674,00597,00385,00127,00
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe5 733,00900,001 319,00192,00
Wartość księgowa kapitałów własnych na jedną akcję (w zł)0,190,130,040,03
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)0,060,130,010,03
Liczba akcji na dzień bilansowy47 075 222,0015 000 000,0047 075 222,0015 000 000,00
Średnia ważona liczba akcji42 552 817,0015 000 000,0042 552 817,0015 000 000,00

Załączniki: