Relacje inwestorskie

Raport roczny 2022

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR
20222 02120222 021
Przychody ze sprzedaży16,00670,003,00146,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-2 294,00-1 693,00-489,00-370,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-1 956,00-2 394,00-417,00-523,00
Zysk (strata) netto-1 878,00-2 670,00-401,00-583,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-1 368,00458,00-292,00100,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej1 286,00-1 130,00274,00-247,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej100,00619,0021,00135,00
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów18,00-53,004,00-12,00
średna ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)29 110 123,0023 319 534,0029 110 123,0023 319 534,00
Zysk/strata na akcję w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję)-0,06-0,11-0,01-0,02
Aktywa trwałe793,003 233,00169,00703,00
Aktywa obrotowe866,001 134,00185,00247,00
Aktywa, razem1 659,004 367,00354,00949,00
Zobowiązania długoterminowe142,00216,0030,0047,00
Zobowiązania krótkoterminowe418,001 274,0089,00277,00
Kapitał własny1 099,002 877,00234,00626,00
Kapitał podstawowy2 954,002 854,00630,00621,00
Pasywa, razem1 659,004 367,00354,00949,00
Wartość ksiegowa na jedną akcję w (zł)0,040,120,010,03

Załączniki: