Raport roczny 2022

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2022 2 021 2022 2 021 Przychody ze sprzedaży 16,00 670,00 3,00 146,00 Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 294,00 -1 693,00 -489,00 -370,00 Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 956,00 -2 394,00 -417,00 -523,00 Zysk (strata) netto -1 878,00 -2 670,00 -401,00 -583,00 Przepływy środków pieniężnych […]