Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR 2023

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2023 2022 2023 2022 Przychody łącznie całkowite 23 195,00 4 779,00 5 122,00 1 019,00 Przychody ze sprzedaży 22 457,00 3 441,00 4 959,00 734,00 Koszty działalnosci operacyjnej -14 735,00 -2 396,00 -3 254,00 -511,00 Amortyzacja -244,00 -51,00 -54,00 -11,00 Zysk/(strata) ze sprzedaży 7 722,00 1 […]

Raport okresowy roczny RR 2023

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2023 2 022 2023 2 022 Przychody ze sprzedaży 0,00 16,00 0,00 3,00 Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 771,00 -2 294,00 -391,00 -489,00 Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 049,00 -1 956,00 -673,00 -417,00 Zysk (strata) netto -3 111,00 -1 878,00 -687,00 -401,00 Przepływy środków pieniężnych […]

Raport roczny 2022

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2022 2 021 2022 2 021 Przychody ze sprzedaży 16,00 670,00 3,00 146,00 Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 294,00 -1 693,00 -489,00 -370,00 Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 956,00 -2 394,00 -417,00 -523,00 Zysk (strata) netto -1 878,00 -2 670,00 -401,00 -583,00 Przepływy środków pieniężnych […]